Τεχνικές

Αξιολογητικά εργαλεία

Η κατάλληλη θεραπευτική φυσικοθεραπεία ξεκινάει από τη σωστή αξιολόγηση η οποία βασίζεται στη χρήση αξιολογητικών εργαλείων(assessment tools) και στην κλινική εμπειρία. Η κλινική εμπειρία είναι αυτή που θα ερμηνεύσει σωστά τα ευρήματα της αξιολόγησης και θα υλοποιήσει τον κλινικό συλλογισμό για το κατάλληλο πρόγραμμα. Τα αξιολογητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο χώρο μας είναι:
 • Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency
 • G.M.F.M.
 • Peabody
 • D.A.Y.C.
 • T.I.M.E.
 • Beery V.M.I.
 • PEDI
 • Sensory Profile
 • TIMP
 • Pain Questionnaire
 • Δείκτης Ανικανότητας του Αυχένα
 • Quick DASH