Μέθοδος Νευροεξελικτικής Αγωγής NDT-Bobath

Η μέθοδος NDT-Bobath ή Νευροαναπτυξιακή φυσικοθεραπεία όπως είναι γνωστή σήμερα, αφορά στη νευρολογική αποκατάσταση νεογνών, παιδιών και ενηλίκων με κάποια μορφή εγκεφαλικής βλάβης.Ο στόχος της εφαρμογής της μεθοδου, που αναπτύχθηκε από το ζεύγος Karel και Berta Bobath, είναι να προωθήσει την εκμάθηση κινητικών προτύπων μέσω αποτελεσματικού αισθητικοκινητικού ελέγχου σε διάφορα περιβάλλοντα, βελτιώνοντας έτσι τη συμμετοχή και τη λειτουργία του ατόμου στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Μέσω της διευκόλυνσης των φυσιολογικών κινητικών προτύπων κίνησης ο ασθενής επανεκπαιδεύεται στις λειτουργικές δραστηριότητες ώστε να επανενταχθεί με το φυσιολογικότερο δυνατόν κινητικό μοντέλο στη πρότερη κοινωνική ζωή του. Αυτή η προσέγγιση της νευρολογικής αποκατάστασης είναι διεπιστημονική και περιλαμβάνει κυρίως φυσιοθεραπευτές, αλλά απευθύνεται και σε επαγγελματίες εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές.(A Neurophysiological Basis for the Treatment of Cerebral Palsy, by Karel Bobath)

Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς συμβαίνει και τεκμιριώνεται μέσα από τις διαθέσιμες επιστημονικές και κλινικές αποδείξεις και το βιο-ψυχοκοινωνικό μοντέλο του κάθε ατόμου ξεχωριστά.