Επανεκπαίδευση κινητικού σχεδιασμού

Ο κινητικός σχεδιασμός είναι η λειτουργία του εγκεφάλου με την οποία το παιδί ιδεάζεται μια λειτουργία πριν την εκτέλεση της ώστε να σχεδιάσει μια δραστηριότητα πριν την εκτελεσή της. Υπάρχουν τέσσερα σημαντικά στοιχεία για έναν επιτυχή κινητικό σχεδιασμό:

  • αρχικά πρέπει να σχεδιαστεί η ιδέα της κίνησης,
  • κατόπιν να υπάρξει η γνώση της κίνησης,
  • στη συνέχεια να οργανωθεί η ακολουθία της κινητικής δράσης και
  • τέλος να υπάρξει η ομαλή ακολουθία των κινητικών προτυπων στην καινούρια δραστηριότητα.

Πρέπει να τονιστεί ότι σε μία δραστηριότητα ο εγκέφαλος συνεχώς πρέπει να αναπροσαρμόζεται στις πληροφορίες που παίρνει από την περιφέρεια και να απαντά με εκ νέου κινητικές προσαρμογές στις συνεχώς νέες συνθήκες που δημιουργούνται.

Η όλη διαδικασία της επανεκπαίδευσης χρήζει τη συνεργασία φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγου κ.ά.

(Combining Neuro-Developmental Treatment and Sensory Integration Principles, Erna I. Blanche,M.A.,OTR, Tina M. Botticelli,M.S.,PT, Mary K. Hallaway,OTR)