Αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Integration)

Φυσικοθεραπεία μέθοδος Sensory Integration, με τον όρο αισθητηριακή ολοκλήρωση ορίζουμε την ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει και να συντονίζει δύο ή περισσότερες πληροφορίες που λαμβάνει από τις αισθήσεις, να τις επεξεργάζεται και να δίνει την δυνατότητα μίας λογικής και χρήσιμης κινητικής απάντησης. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση μελετά την ρύθμιση και τον συντονισμό των αισθητηριακών συστημάτων που είναι τα εξής:
– Απτικό, οπτικό, οσφρητικό, γευστικό, ακουστικό σύστημα( δίνουν συνεχώς πληροφορίες στον εγκέφαλο για το πού και πώς αντιδρα το σώμα σε κάθε εισερχόμενο ερέθισμα ώστε η παραγωγή της κίνησης να είναι ομαλή και με σωστή κατεύθυνση)
– Αιθουσαίο σύστημα (υπεύθυνο για την θέση του σώματος στον χώρο σε σχέση με την θέση της κεφαλής και επίσης ειναι υπεύθυνο για τον μυϊκό τόνο, δηλαδή την ετοιμότητα του σώματος για κίνηση ενάντια στη βαρύτητα με οικονομικό και πλήρως λειτουργικό τρόπο)
– Κιναίσθηση (για την εσωτερική ενημερότητα της θέσης και κίνησης των μερών του σώματος στο χώρο)
– και ο συνδυασμός όλων των παραπάνω (που είναι και η οργανωμένη νευρομυϊκή υπόσταση του ανθρώπου)

(Combining Neuro-Developmental Treatment and Sensory Integration Principles, Erna I. Blanche,M.A.,OTR, Tina M. Botticelli,M.S.,PT, Mary K. Hallaway,OTR)

Ο κινητικός σχεδιασμός είναι η λειτουργία του εγκεφάλου με την οποία το παιδί ιδεάζεται μια λειτουργία πριν την εκτέλεση της ώστε να σχεδιάσει μια δραστηριότητα πριν την εκτελεσή της.