ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Αξιολογητικά εργαλεία (assessment tools)

Η κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση ξεκινάει από τη σωστή αξιολόγηση η οποία βασίζεται στη χρήση αξιολογητικών εργαλείων(assessment tools) και στην κλινική εμπειρία. Η κλινική εμπειρία είναι αυτή που θα ερμηνεύσει σωστά τα ευρήματα της αξιολόγησης και θα υλοποιήσει τον κλινικό συλλογισμό για το κατάλληλο πρόγραμμα. Τα αξιολογητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο χώρο μας είναι:

 • Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency
 • G.M.F.M.
 • Peabody
 • D.A.Y.C.
 • T.I.M.E.
  Beery V.M.I.
 • PEDI
 • Sensory Profile
 • TIMP
 • Pain Questionnaire
 • Δείκτης Ανικανότητας του Αυχένα
 • Quick DASH

Οι μέθοδοι προσέγγισης που εφαρμόζονται στο χώρο μας ειναι οι εξείς:

Μέθοδος Νευροεξελικτικής Αγωγής NDT-Bobath

Η μέθοδος NDT-Bobath ή Νευροαναπτυξιακή θεραπευτική παρέμβαση όπως είναι γνωστή σήμερα, αφορά στη νευρολογική αποκατάσταση νεογνών, παιδιών και ενηλίκων με κάποια μορφή εγκεφαλικής βλάβης.Ο στόχος της εφαρμογής της μεθοδου, που αναπτύχθηκε από το ζεύγος Karel και Berta Bobath, είναι να προωθήσει την εκμάθηση κινητικών προτύπων μέσω αποτελεσματικού αισθητικοκινητικού ελέγχου σε διάφορα περιβάλλοντα, βελτιώνοντας έτσι τη συμμετοχή και τη λειτουργία του ατόμου στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Μέσω της διευκόλυνσης των φυσιολογικών κινητικών προτύπων κίνησης ο ασθενής επανεκπαιδεύεται στις λειτουργικές δραστηριότητες ώστε να επανενταχθεί με το φυσιολογικότερο δυνατόν κινητικό μοντέλο στη πρώτερη κοινωνική ζωή του. Αυτή η προσέγγιση της νευρολογικής αποκατάστασης είναι διεπιστημονική και περιλαμβάνει κυρίως φυσιοθεραπευτές, αλλά απευθύνεται και σε επαγγελματίες εργοθεραπευτές και λογοθεραπευτές.(A Neurophysiological Basis for the Treatment of Cerebral Palsy, by Karel Bobath)

μέθοδος NDT-Bobath


Orthopaedic Manipulative Therapy O.M.T.

Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (ΟΜΤ) είναι η εξειδικευμένη γνώση της φυσιοθεραπευτικής αποκατάστασης των νευρομυοσκελετικών προβλημάτων , βασιζόμενη στον κλινικό συλλογισμό, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες και εξειδικευμένες τεχνικές προσέγγισης, που περιλαμβάνουν ειδικούς χειρισμούς & θεραπευτικές ασκήσεις.Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς συμβαίνει και τεκμιριώνεται μέσα από τις διαθέσιμες επιστημονικές και κλινικές αποδείξεις και το βιο-ψυχοκοινωνικό μοντελο του κάθε ατόμου ξεχωριστά.

Αυτό που κάνει το manual therapy μοναδικό είναι ότι δίνει την ικανότητα στον εξειδικευμένο Φυσικοθεραπευτή να συνδυάζει τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις από την έρευνα σε συνδυασμό με το σωστό κλινικό συλλογισμό. Με τον τρόπο αυτό η θεραπεία στοχεύει στο αίτιο του προβλήματος και όχι στο σύμπτωμα.

(Maitland’s vertebral manipulation: management of neuromusculoskeletal disorders)

Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (ΟΜΤ)Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (ΟΜΤ)Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (ΟΜΤ)

Constraint - Induced Movement Therapy C.I.M.T.

Η μέθοδος του αποκλεισμού (CIMT), είναι μία μέθοδος θεραπευτικής προσέγγισης και αποκατάστασης της λειτουργείας του άνω άκρου σε ασθενείς με ημιπληγική συνδρομή, λόγω εγκεφαλικής βλάβης.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας είναι στενά συνδεδεμένη με την αναγκαστική χρήση του πάσχοντος μέλους καθώς το υγιές είναι σε περιορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής προσέγγισης.

Υπάρχουν πολλά θεραπευτικά πρωτόκολα εφαρμογής της μεθόδου (ανάλογα με τη φύση του προβλήματος, την ηλικία, τις συνθήκες διαβίωσης κ.ά.). Η επιτυχία βασίζεται στη γνώση της πλαστικότητας του εγκεφάλου και στη δημιουργία νέων ‘δρόμων’ επικοινωνίας των νευρώνων μεταξύ τους ώστε να δημιουργήσουν νεα ‘κανάλια’ επικοινωνίας σε περιοχές που υπέστησαν βλάβη.

( “Constraint-induced movement therapy” Archived January 3, 2007, at the Wayback Machine., American Stroke Association)

Στο παρακάτω βίντεο δείτε τη θεραπευτική προσέγγιση


Μέθοδος PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

Η μέθοδος της Ιδιοδεκτικής Νευρομυικής διευκόλυνσης είναι μια δυναμική προσέγγιση και αξιολόγηση ασθενών με αισθητικοκινητικές και μυοσκελετικές διαταραχές. Επικεντρώνεται στην θεραπευτική προσέγγιση μέσω δυναμικωνν διαγώνιων σχημάτων κινητοποίησης του κορμού και των άκρων, στοχεύοντας στην λειτουργική αποκατάσταση και επανένταξη του νευρολογικού ασθενή στην λειτουργική του καθημερινότητα.

(P.N.F Νευρομυικές Διευκολύνσεις, Σοφία Ιωάννου-Παπαδοπούλου)

Η μέθοδος της Ιδιοδεκτικής Νευρομυικής

 

Κινησιοθεραπεία

Η Κινησιοθεραπεία είναι μια ολοκληρωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη φυσιοθεραπευτική πράξη. Με γνώμονα την νευροφυσιολογική δομή του ανθρώπινου σώματος, ο εξειδικευμένος φυσιοθεραπευτής εφαρμόζει τις κατάλληλες ασκήσεις κινησιοθεραπείας ώστε ο ασθενής να επανέλθει στην πρώτερη καθημερινοτητά του.

Η εξατομίκευση, η ατομικότητα  και η επίβλεψη της κινησιοθεραπείας  έχει ιδιαίτερη σημασία στην απόδοση του  φυσικοθεραπευτικού αποτελέσματος  ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες αποτυχίας σχεδιασμού  και τυχόν επιδείνωσης.

Η σωστή κινησιοθεραπευτική παρέμβαση απαιτεί απο το φυσικοθεραπευτή την επιβλεψη  και το  συνεχή έλεγχο  της εκτέλεσης των ασκήσεων απο τον ασθενή, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής  στο χώρο φυσικοθεραπείας. Έτσι είναι σίγουρη η εκπαίδευση του και η σωστή κατεύθυνση των κινήσεων για σωστή και πλήρη λειτουργική κινητοποίηση.(Kinesiology,6th edition,Scientific Basis of Human Motion)

Αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Integration)

Με τον όρο αισθητηριακή ολοκλήρωση ορίζουμε την ικανότητα του εγκεφάλου να οργανώνει και να συντονίζει δύο ή περισσότερες πληροφορίες που λαμβάνει από τις αισθήσεις, να τις επεξεργάζεται και να δίνει την δυνατότητα μίας λογικής και χρήσιμης κινητικής απάντησης.Η αισθητηριακή ολοκλήρωση μελετά την ρύθμιση και των συντονισμό των αισθητηριακών συστημάτων που είναι τα εξής:
– Απτικό, οπτικό, οσφρητικό, γευστικό, ακουστικό σύστημα( δίνουν συνεχώς πληροφορίες στον εγκέφαλο για το πού και πώς αντιδρα το σώμα σε κάθε εισερχόμενο ερέθισμα ώστε η παραγωγή της κίνησης να είναι ομαλή και με σωστή κατεύθυνση)
– Αιθουσαίο σύστημα (υπεύθυνο για την θέση του σώματος στον χώρο σε σχέση με την θέση της κεφαλής και επίσης ειναι υπεύθυνο για τον μυϊκό τόνο, δηλαδή την ετοιμότητα του σώματος για κίνηση ενάντια στη βαρύτητα με οικονομικό και πλήρως λειτουργικό τρόπο)
– Κιναίσθηση (για την εσωτερική ενημερότητα της θέσης και κίνησης των μερών του σώματος στο χώρο)
– και ο συνδυασμός όλων των παραπάνω (που είναι και η οργανωμένη νευρομυϊκή υπόσταση του ανθρώπου)

(Combining Neuro-Developmental Treatment and Sensory Integration Principles, Erna I. Blanche,M.A.,OTR, Tina M. Botticelli,M.S.,PT, Mary K. Hallaway,OTR)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Επανεκπαίδευση κινητικού σχεδιασμού

Επανεκπαίδευση κινητικού σχεδιασμού

Ο κινητικός σχεδιασμός είναι η λειτουργία του εγκεφάλου με την οποία το παιδί ιδεάζεται μια λειτουργία πριν την εκτέλεση της ώστε να σχεδιάσει μια δραστηριότητα πριν την εκτελεσή της. Υπάρχουν τρία σημαντικά στοιχεία για έναν επιτυχή κινητικό σχεδιασμό:

 • αρχικά πρέπει να σχεδιαστεί η ιδέα της κίνησης,
 • κατόπιν να υπάρξει η γνώση της κίνησης,
 • στη συνέχεια να οργανωθεί η ακολουθία της κινητικής δράσης και
 • τέλος να υπάρξει η ομαλή ακολουθία των κινητικών προτυπων στην καινούρια δραστηριότητα.

Πρέπει να τονιστεί ότι σε μία δραστηριότητα ο εγκέφαλος συνεχώς πρέπει να αναπροσαρμόζεται στις πληροφορίες που παίρνει από την περιφέρεια και να απαντά με εκ νέου κινητικές προσαρμογές στις συνεχώς νέες συνθήκες που δημιουργούνται.

Η όλη διαδικασία της επανεκπαίδευσης χρήζει τη συνεργασία φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ψυχολόγου κ.ά.

(Combining Neuro-Developmental Treatment and Sensory Integration Principles, Erna I. Blanche,M.A.,OTR, Tina M. Botticelli,M.S.,PT, Mary K. Hallaway,OTR)

μέθοδος του αποκλεισμού (CIMT)μέθοδος του αποκλεισμού (CIMT)Αναπνευστική φυσιοθεραπεία

Η αναπνοή του ανθρώπου είναι η κινητήριος δύναμη του οργανισμόυ για οποιαδήποτε λειτουργία στην καθημερινότητά του. Όταν ένα άτομο αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αναπνευστική του λειτουργία η κάθε κίνηση είναι δυσκολότερη και επίσης υπάρχει έντονο stress τόσο μυικό όσο και ψυχολογικό.
Με τον όρο αναπνευστική φυσιοθεραπεία εννοούμε όλους εκείνους τους χειρισμούς και τις θέσεις που καλείται να χρησιμοποιήσει ο φυσιοθεραπευτής προκειμένου να βοηθήσει ένα άτομο που αντιομετωπίζει μία δυσκολία στην αναπνευστική λειτουργία.
Σε κάθε περίπτωση ο φυσιοθεραπευτής μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της αναπνευστικής διαδικασίας είτε σε παιδιά είτε σε ενήλικες:
Με σωστή τοποθέτηση σε ανάρροπες θέσεις
Με θετική πίεση (πλήξεις και δονήσεις) για την απόχρεμψη της βλέννας
Με την καθοδήγηση της επανεκπαίδευσης της αναπνοής μέσω αναπνευστικών ασκήσεων
Με την επανεκπαίδευση των μυών για ενδυνάμωση και καλύτερο αερισμό
Με τη βρογχική παροχέτευση χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους χειρισμούς
Οι στόχοι του φυσιοθεραπευτικού προγράμματος όσον αφορά στην αναπνευστική λειτουργί είναι
Ο πνευμονικός αερισμός
Η ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών
Ο καθαρισμός και η παροχέτευση των βρόγχικών εκκρίσεων

Prism adaptation therapy

Η πρισματική θεραπεία είναι η θεραπευτική προσέγγιση που συνδιάζει την αλλαγή- προσαρμογή της οπτικής αντίληψης με την άσκηση.

Μέσω της αλλαγής της αντίληψης του οπτικού πεδίου στο οποίο ασκείται ο ασθενής, (οριζόντια, διαγώνια ή κάθετα), διαφοροποιείται και ο τρόπος που έχει το κέντρο βάρους. Μέσω αυτής της αλλαγής, διαφοροπροσαρμόζεται η βάση στήριξης και το μοντέλο κινητικής δράσης του ασθενή, ενάντια στη βαρύτητα. Με αυτό τον τροπο επιτυγχάνεται η προσαρμογή του ασθενή σε κάθε καινούρια λειτουργική δράση με πολλές και ποικίλες δυνατότητες αναπροσαρμογής στην στάση και την κινητική του λειτουργία.

Εμπλέκοντας την διαφοροποίηση της οπτικής αντίληψης στην κινητική συμπεριφορά μπορούμε να επηρρεάσουμε πολύ άμεσα στη λειτουργική δραστηριότητα ώστε ο σκοπός μας να επιτευχθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. (Η διαφοροποίηση του στασικού ελέγχου μέσω του χειρισμού της οπτικής αντίληψης με την εφαρμογή πρισμάτων, Ζιάκα Αικατερίνη 2009)

πρισματική θεραπείαπρισματική θεραπεία

Ηλεκτροθεραπεία

Η ηλεκτροθεραπεία, δηλαδή η θεραπευτική προσέγγιση με τη χρήση ηλεκτρικής διέγερσης μυικών ομάδων, είναι ευρέως γνωστή και αποδεκτή φυσιοθεραπευτική μέθοδος. Η ηλεκτροδιέγερση μπορεί να εφαρμοστεί για αναλγησία, για ενδυνάμωση, για καλύτερη λεμφική κυκλοφορία, για απορρόφηση του οιδήματος κ.ά.

ηλεκτροθεραπεία

Εφαρμογή υπερήχων

Η θεραπεία των υπερήχων, σημαίνει τη θεραπία με ηχητικά κύμματα υψηλής συχνότητας( πάνω απο 20 KHz). Χρησιμοποιείται ευρήτατα στην επίλυση πολλών παθολογικών καταστάσεων, όπως:

 • Συνδεσμικές κακώσεις
 • Τενοντίτιδες
 • Θυλακίτιδες
 • Οιδήματα
 • Αιματώματα
 • Μυαλγίες κ.ά.

Ταθεραπευτικά αποτελέσματα των υπερήχων είναι:

 • Αναλγησία
 • Υπεραιμία
 • Αύξηση της επουλωτικής διαδικασίας
 • Άυξηση της ελαστικότητας του συνδετικού ιστού
 • Ελάττωση του οιδήματος

Η χρήσης των υπερήχων αντενδείκνυται σε περίπτωσεις:

 • Οστεοπόρωσης
 • Κακοήθειας
 • Υπαισθησίας
 • Βηματοδότη
 • Μεταλλικές προθέσεις

Προσοχή να μην εφαρμόζεται κοντά στην καρδιά, στα γεννητικά οργανα και τα μάτια.

θεραπεία των υπερήχων

Tape Therapy

Η εφαρμογή σταθερού ή ελαστικού tape πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο φυσιοθεραπευτή ώστε να μπορεί να βοηθήσει στην δυνατόν αποτελεσματικότερη κινητική δραστηριότητα, είτε μέσω της σταθεροποίησης είτε μέσω αποφυγής νέου τραυματισμού ή και διευκόλυνσης της κίνησης.

εφαρμογή σταθερού ή ελαστικού tapeεφαρμογή σταθερού ή ελαστικού tape

Mirror Therapy

Είναι μία μέθοδος θεραπευτικής προσέγγισης που απευθύνεται κυρίως σε ημιπληγικούς ασθενείς. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αποκατάσταση του άνω αλλά και του κάτω άκρου. Η χρήση ενός καθρέφτη που κρύβει το πάσχον χέρι ή πόδι και αντικατοπτρίζει το υγιές στη θέση του πάσχοντος, ουσιαστικά ´´μπερδευεί´´ τον εγκέφαλο που νομίζει ότι παρακολουθεί το πάσχον μέλος να εκτελεί ασκήσεις. Με αυτό τον τρόπο το πάσχον μέλος που βρίσκεται ´´κρυμένο ´´ πίσω από τον καθρέπτη προσπαθεί να κινηθεί όπως το υγιές που βλέπει ο εγκέφαλος ως είδωλο μέσα στον καθρέφτη.

Η μέθοδος αυτή σε συνδιασμο με άλλες φυσιοθεραπευτικες πραξεις, εχει πολύ καλα αποτελεσματα στην αποκατάσταση ασθενών με βλάβη ημιπληγικής συνδρομής.

(Ezendam, D.; Bongers, RM.; Jannink, MJ. (2009), “Systematic review of the effectiveness of mirror therapy in upper extremity function”, Disability Rehabilitation, 20 (May): 1–15)

mirror therapy

Μάλαξη

Είναι η θεραπευτική αγωγή, η οποία αποτελεί όχι μόνο το παλαιότερο αλλά και το πλέον χρησιμοποιημένο παγκοσμίως και πιθανώς το πλέον ανεκτίμητο μέσο για την ανακούφιση του πόνου. Η μάλαξη, αποτελεί φυσιοθεραπευτική πράξη η οποία στοχεύει

στην χάλαση των μυικών ομάδων,

στην καλύτερη αιματική ροή και

στην καλύτερη απορρόφηση των βλαπτικών στοιχείων από μία περιοχή

Η μάλαξη μπορεί να εφαρμοστεί:

στο δέρμα

στο μυικό σύστημα

στον ουλώδη ιστό

στο κυκλοφορικό σύστημα

επιτυγχάνοντας κάθε φορά το αναμενόμενο αποτέλεσμα ανάλογα το σκοπό για τον οποίο την χρησιμοποιεί ι θεραπευτής. Ο κύριος και γενικός σκοπός της μάλαξης για τον ανθρώπινο οργανισμό είναι να περιοριστεί σημαντικά ο διάχυτος πόνος, αλλά και να καταπολεμηθεί το άγχος και να επέλθει ευεξία και χαλάρωση.

Θεραπεία Σκολίωσης - Μέθοδος Klapp

Η ενεργοποίηση και λειτουργία μυικών ομάδων που είναι σε βράχυνση λόγω σκολίωσης της σπονδυλικής στήλης, είναι η βασική αρχή της μεθ’οδου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια σειρά ασκήσεων, που στοχεύουν στην δραστηριοποίηση των μυικών ομάδων που δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω της στροφής και πλάγιας κλίσης της ΣΣ, σε συνδιασμό και με διαγώνια σχήματα κινητοποίησης.

(Quantitative photogrammetric analysis of the Klapp method for treating idiopathic scoliosis. Iunes DH1, Cecílio MB, Dozza MA, Almeida PR.)

Μέθοδος KlappΜέθοδος KlappΜέθοδος Klapp